Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » BIOGRAFII » PERSONALITĂȚI » Renumitul Profesor basarabean Virgil Mândâcanu – la vârsta marilor realizări şi împliniri spirituale

Renumitul Profesor basarabean Virgil Mândâcanu – la vârsta marilor realizări şi împliniri spirituale

 

Evoluţia umană, component vital al sistemului de valori corelat cu esența existenței umane, este un proces de acțiuni prin care se distinge capacitatea omului în a se dezvolta pe sine însuși și de a contribui fundamental la dezvoltarea socială a mediului din care face parte. În acest proces al dezvoltării sociale se regăsește, nemijlocit, omul care este înzestrat cu capacități intelectuale și spirituale, cu posibilități reale de a crea ceva util într-un anumit domeniu de activitate. Asemenea oameni, cu capacități și posibilități intelectuale, fac parte din sfera științei și artei ce cunosc în profunzime noțiunile esențiale ale esteticii prin care se reflectă necesitatea de a produce reacţia pozitivă în fața tuturor acțiunilor realizate. Unul dintre acești oameni de știință și artă care simte mereu necesitatea de a crea cât mai multe acțiuni pozitive pentru propriul mediu social, pentru propriul popor, pentru propria țară, pentru aproapele său este Domnul Virgil Mândâcanu (născut la 27 iulie 1936, comuna Mihăileni, judeţul Bălţi; doctor habilitat în științe pedagogice; profesor universitar la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău – anii 1975-2016; membru al Senatului Universităţii; membru al Consiliului Ştiinţific specializat; preşedinte al Asociaţiei Profesorilor din R.Moldova; şef al Laboratorului „Bazele tehnologiei şi măiestriei pedagogice”; pedagog și maestru în arta de a fi Om; maestru și creator al valorilor autentice pentru idealul național; maestru-cercetător în promovarea identității naționale și de renaștere spirituală față de valorile creștin ortodoxe; scriitor; publicist foarte activ – membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, filiala Chişinău), care vorbește și scrie cu inima și sufletul pentru a trezi în semenul său emoția pozitivă/autentică față de valorile naționale și realitatea înconjurătoare. 

Virgil Mândâcanu, maestrul, savantul, pedagogul și neobositul luptător pentru valorile naționale, este acea expresie a activității creatoare umane care valorifică la nesfârșit efortul, munca și spiritul intelectual pentru bunăstarea și prosperarea propriei națiuni, a națiunii române. Intelectul Domniei Sale reușește să cuprindă acel spațiu al valorilor care nu este accesibil oricărui om. Dumnealui atinge și dezvoltă cu gândul acele culmi și spații care reflectă cu adevărat lumina dătătoare de viață și de emoții pozitive în existența spirituală a omului. Domnia Sa încearcă să creeze ideea perfecțiunii de care are nevoie omul pentru a da sens și înțeles existenței umane. Operele științifice și literare scrise de Virgil Mândâcanu (selectiv: Măiestria pedagogului (1989); Etica pedagogică (2001); Arta comportamentului moral (2004); Profesorul maestru (2009); Etica pedagogică praxiologică (2010); Pedagogul creştin (2011); Pedagogia creştin-ortodoxă (2014); Tehnica pedagogică şi măiestria învăţătorului (1991); Moştenirea noastră – bogăţia spirituală (2001); Educaţie. Credinţă. Umanism (2007); Arta de a deveni şi a fi pedagog (2016);  Ideea naţională a românilor – Reîntregirea Ţării (2016); Pedagogia poeziei educaţiei (2016); 14 volume despre  „Tehnologii educaţionale moderne” (1994-2015); 3 antologii pedagogice „Pedagogi români notorii şi de excepţie” (2014, 2015, 2016), etc.) sunt dedicate în totalitate conținutului pedagogic și artei educaționale, metodelor de educație și instruire a omului în spiritul creștinismului și al culturii etnice, tehnologiilor educaționale moderne în contextul pedagogiei umaniste și al pedagogiei creștin-umaniste.  Toate sunt un exemplu viu și o acțiune pozitivă conștientă îndreptată spre un anumit scop și anume:  de a trezi și dezvolta în tânăra generație și a întregului popor român dragostea și sentimentul autentic pentru idealul național; pentru cultura etnică și valorile spirituale ce sunt nucleul în dezvoltarea și prosperarea unei națiuni; pentru unitatea națională care se intersectează și comunică în mod direct cu teoria științifică și principiul de conștiință națională; pentru valorile umane ce sunt fundamentate pe credință, adevăr, educație, instruire, umanitate.

Învăţământul este domeniul pentru care dl Virgil Mândâcanu și-a dedicat întreaga carieră profesională și întregul conținut intelectual și spiritual. Tărâmul pedagogic și științific i-a creat personalitatea și identitatea, fiind cunoscut atât în cadrul țării cât și în afara ei. Lucrările științifice elaborate, fiind valori inegalabile și capodopere în patrimoniul cultural național român, este activitatea și efortul intelectual de o viață al Domniei Sale. Fiind pedagogul și maestrul autentic în arta de a educa și instrui tineretul studios, Virgil Mândâcanu după mai mult de 55 ani de activitate intelectuală mai continuă să se dedice, în mod conștient, la îmbunătățirea conținuturilor/metodelor de instruire și educație naționala. Pentru a crea noi imagini și viziuni în arta educației și știința pedagogiei, în special pentru țările din Estul Europei (în mod concret, R.Moldova) unde predomină tendința de devalorizare a idealului național și altor valori umane, Domnia Sa compune în continuare opere cu caracter științific ce reflectă noțiuni de responsabilitate morală a omului față de valorile naționale.  Fiind lucrări academice originale dedicate în exclusivitate artei educaționale, ele sunt elaborate pe principii moderne și reale ce sunt, în același timp, și modele autentice pentru oamenii care vor sa devină pedagogi și măieștri în arta educației și instruirii. Lucrările respective, fiind opere desăvârșite pentru procesele educaționale autohtone și nu numai, reprezintă un nou sistem al valorilor care fac ordine absolută în domeniul științei pedagogice, astfel reglementând conceptul teoretic și practic în funcționarea și promovarea idealului național prin arta de a educa și instrui omul. Prin intermediul creației sale Virgil Mândâcanu ne prezintă, în mod prioritar, personalitatea pedagogului în societate care este şi identitatea publică cu obligațiuni și norme morale adecvate. Prin profesia de pedagog, considerată cea mai nobilă activitate socială, Domnia Sa pune accente clare pe principiul de formare a acestei meserii distinse ce trebuie să fie corelată cu credința și spiritul creștin. În același timp, dânsul ne concretizează, în mod sigur, pe principii științifice bine argumentate, care este responsabilitatea profesiei de pedagog față de întreaga societate și față de omul în dezvoltare ce trebuie educat și instruit. Epoca modernă, în special influiențată în mod exagerat de conceptul filozofic al materialusmului și al valorilor general-umane, în procesul evoluției se manifestă cu dezavantaje și cedează în fața valorilor autentice spirituale și moral-umane. La acest capitol al valorilor morale și spirituale autentice atât de esențiale pentru ființa umană în dezvoltare, Virgil Mândâcanu abordează noțiunile respective print-un conținut special ce este corelat doar cu profesia de pedagog care instruiește omul. El consideră, că anume pedagogul este acel exemplu social care în procesul evoluției ar putea remodela procesele educaționale în spiritul valorilor autentice și al idealului național, astfel influențând pozitiv conținutul pragmatismului existent (în special, a celui din R.Moldova). Adevărata filozofie și creație există şi în descrierea fenomenelor orientate către formarea viitorilor pedagogi care trebuie să instruiască și să educe tânăra generație în creștere în spiritul idealului național, în spiritul crestinismului pedagogic și al valorilor spirituale de unitate națională. La acest capitol, dânsul menționează “că pregătirea cadrelor didactice este una dintre cele mai importante etape în funcționarea unui sistem educațional competitiv, fundamentat pe principii autentice și autohtone”. La baza acestei teorii Domnia Sa fundamentează și principiul corelat cu armonia dintre ştiinţă, credinţă, cultura etnică și etica comportamentului uman, elemente de interacțiune cu valorile morale și spirituale. Elementele respective, fiind într-o corelație bine definită, sunt acele laturi și componente care creează sistemul real al cunoaşterii în pregătirea pedagogică și creștin-pedagogică; al dezvoltării sociale și trecerii de la o etapă inferioară la cea superioară (mai calitativă); al continuității procesului evolutiv uman intersectat cu valorile morale, spirituale, intelectuale și, nu în ultimul rând, cu supremul scop al existenței umane – Idealul Național care menține pe pozitie verticală o națiune demnă de a fi. În subiectul prezent, Virgil Mândâcanu vine mereu cu un șir de teorii și argumente ştiinţifice care, cu certitudine, ne demonstrează că arta educației nu se poate afirma în mod calitativ și autentic, și nu poate exista real fără conceptul absolut al idealului național. Totodată, ne argumentează că “idealul național trebuie cultivat și educat în oameni, și trebuie să fie prezent în fața tuturor etapelor de dezvoltare umană –  educație, instruirie, cunoaștere, comunicare, cultură…Iar pedagogul, școala este obligată și trebuie să îndeplinească misiunea de a educa nu doar rațiunea omului, ci și sufletul”. Operele Domniei Sale sunt lucrări științifico-filozofice care unesc spiritualitatea cu sistemul de valori și totalitatea proceselor culturale ale unui popor; sunt conținuturi care orientează o națiune pentru a cunoaște în profunzime etapele de formare a personalității omului prin dimensiunea creației divine și a valorilor autentice creștine; sunt izvorul plin de credință care te predispune în a conștientiza corect care sunt valorile supreme în existența umană. Aspectele respective atât de esențiale pentru ființa umană și existența acesteia formează superlativul domnului Virgil Mândâcanu, exprimat prin idei logice, convingătoare, cuprinzătoare, fundamentate pe realitatea autentică.

Pentru a fi pedagog înseamnă a fi un bun cunoscător al științei pedagogice și al artei educaționale, înseamnă a îmbina calitățile morale, intelectuale și spirituale cu arta educației, cu arta de a fi Om, cu arta de a cunoaște expresia autentică a valorilor. Precum cartea este învățătură, iar învățătura este sistemul de interacțiune dintre cunoștinte, cultură, înțelepciune și erudiție, așa și Virgil Mândâcanu este creatorul de valori umane autentice care corelează cu măiestrie intelectul cu înțelepciunea, cultura cu valorile spirituale ce comunică inteligent între ele, dragostea cu idealul național care dorește doar prosperitate propriei națiuni. Toate aceste calități pozitive și esențiale sunt întruchipate în personalitatea și identitatea domnului Virgil Mândâcanu – savantul și maestrul valorilor umane, omul de credință al valorilor intelectuale și spirituale. Domnia Sa este magul inteligent, credincios, înțelept și prevăzător care se preocupă și se străduie cu prudență să preîntâmpine prezentul nefast al propriei țări, dorind să aducă propriei națiuni doar schimbarea pozitivă într-un viitor apropiat. Astfel, cred, poporul din Republica Moldova, poporul român de pretutindeni trebuie să fie mândru că îl are alături pe Virgil Mândâcanu în viața socială și cea educațională, acesta fiind omul culturii, spiritualităţii, fidelității, adevărului. Pentru intelectul, crezul și devotamentul față de valorile naționale, Virgil Mândâcanu, consider, este Omul care ar urma să fie decorat cu cele mai înalte distincții ale statului moldovenesc, iar personalitatea acestuia să fie luată ca model în educaţia generaţiei în creştere şi nu numai.

Deci, cu prilejul celei de-a 80-a aniversare, să-i dorim Domnului/Maestrului Virgil Mândâcanu multă sănătate, bunăstare, împliniri sufleteşti şi acelaşi entuziasm creator pentru a scri în continuare lucrări de valoare care îmbogăţesc, la nesfârşit, patrimoniul cultural naţional!

La Mulți Ani, Stimate Domn Virgil Mândâcanu!

Galina Martea, dr.,

academician

 

 

 

 

 

Facebooktwitterby feather