Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ESEU » MEDITAȚIE » AL. STĂNCIULESCU BARDA: ADEVĂR

AL. STĂNCIULESCU BARDA: ADEVĂR

1. Tuturor oamenilor le este înnăscută, de la natură, năzu­inţa de a cerceta adevărul. Natura ne îndeamnă a ne sili spre cu­noştinţă şi ea pune în sufletul nostru dorinţa de a cerceta.

SF. AMBROZIE

2. Se cuvine ca oamenii să se nevoiască să-şi îndrepteze viaţa şi obiceiurile după adevăr şi cuviinţă, căci împlinind ei acest lucru, cunosc uşor cele dumnezeieşti.

3. Când afli pe vreunul gâlcevindu-se şi luptându-se îm­potriva adevărului şi a lucrului vădit, pune capăt gâlcevii, pără­sind pe unul ca acela, fiindcă şi-a împietrit cu totul mintea.

SF. ANTONIE CEL MARE

4. Dacă cineva se străduieşte să spună adevărul, chiar dacă nu-l dobândeşte, năzuind către adevăr se îmbogăţeşte printr-o dreaptă îndrumare către el.

CLEMENT ALEXANDRINUL

5. Adevăr este ceea ce este = Verum ist id quod.

FER. AUGUSTIN

6. De mii de ori este fericit acela care se alipeşte cu reli­giozitate de adevăr. Putem, oare, să nu fim cu acela care-şi face din adevăr îndreptarul purtării sale? El este chipul lui Dumne­zeu, care este în sine.

7. Fericit este cel care îşi acordă viaţa cu adevărul şi nu se vânează de orice minciună… Cine petrece în adevăr este plă­cut totdeauna lui Dumnezeu şi oamenilor folositor. În fapte prea bun şi în orice treabă rea drept. Omul adevărului nu caută în faţa oamenilor, nu judecă strâmb, nu-şi atribuie sieşi vredni­cie şi cinste, nu dispreţuieşte pe cel sărac şi lipsit, în răspunsuri este nelinguşitor…, nu cunoaşte vicleşug, nu iubeşte făţărni­cia…, se conduce numai de virtute.

8. Veseleşte-te de adevăr, la păcat însă priveşte cu poso­morâre.

SF. EFREM SIRUL

9. Iubeşte adevărul şi numai adevăr să iasă din gura ta, pentru ca duhul, pe care l-a sălăşluit Dumnezeu în acest trup, să fie aflat ca adevărat la toţi oamenii şi astfel va fi slăvit Domnul care locuieşte în tine, căci Domnul este adevărat în orice cuvânt şi nici o minciună nu se găseşte la El.

HERMA

10. Adevărului nu-i place să stea retras în unghere, nici nu vorbeşte şoptite.

FER. IERONIM

11. Fără smerita cugetare, adevărul este orb.

ILIE ECDICUL

12. Nu este nimic mai luminos ca adevărul, nimic mai tare, după cum tot aşa, nu este nimic mai slab ca minciuna, ori­care ar fi valurile cu care caută ea să se ascundă. Chiar în acest caz, ea este uşor descoperită şi redusă la neexistenţă. Adevărul, dimpotrivă, se înfăţişează fără văl privirilor acelora, care voiesc să contemple frumuseţea, el nu pretinde să se ascundă, el nu se teme nici de primejdii, nici de curse, el nu aspiră la favoarea populară, el nu-i supus la nici unul din lucrurile omeneşti; su­perior asupra a toate, a putut fi mult şi bine prigonit în toate felurile, el rămâne nebiruit, cu o admirabilă putere, el adăpos­teşte ca un zăgaz de nebiruit sufletele care caută în preajma lui un refugiu, el respinge atacurile îndreptate pe sub ascuns contra lui şi împărtăşeşte pe toţi din comorile lui, în chip public. De aici aceste cuvinte ale lui Hristos către Pilat: „Eu pe faţă am vorbit lumii… şi în ascuns n-am vorbit nimic“ (Ioan, 18,20).

13. Când pe noi înşine nu ne putem convinge de adevăr, apoi cum vom putea convinge pe alţii?

14. Aceasta este natura adevărului, el se întăreşte pe mă­sură ce se măreşte numărul adversarilor lui.

SF. IOAN GURĂ DE AUR

15. Celor ce sunt pioşi cu adevărat şi filozofi, raţiunea le dictează să cinstească şi să iubească numai adevărul şi să re­nunţe a urma părerile celor vechi, în cazul când acestea ar fi greşite. Şi tot raţiunea cea înţeleaptă dictează iubitorului de adevăr nu numai să urmeze pe acei care săvârşesc sau învaţă vreo nedreptate, ci ca în tot chipul şi mai presus de însuşi su­fletul său, să prefere a săvârşi şi a spune numai cele drepte, chiar dacă l-ar ameninţa moartea.

SF. JUSTIN MARTIRUL

16. Adevărul durează prin propria sa tărie.

LACTANŢIU

17. Adeseori, cel ce spune adevărul e urât de cei fără de minte (Ioan, 8, 40), iar cel făţarnic este iubit. Dar nici una din­tre aceste răsplăţi nu ţine multă vreme. Căci Domnul va răsplăti fiecăruia la vremea sa ceea ce trebuie.

18. Gura celui smerit în cugetare grăieşte adevărul.

MARCU ASCETUL

19. Creştinii se îngrijesc de mântuirea lor, iubesc adevărul dintr-o nevoie anume şi-l mărturisesc în toată fiinţa lui.

TERTULIAN

Facebooktwitterby feather