Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » EVENIMENT » TATIANA DABIJA a devenit doctor în drept

TATIANA DABIJA a devenit doctor în drept

Recent, la Chișinău, sub egida Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei și Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, a văzut lumina tiparului monografia Controlul constituționalității legilor.

RECENZIE asupra monografiei „Controlul constituționalității legilor”, elaborată de către dna Dabija Tatiana.

Prezenta lucrare este o monografie teoretică, ce reprezintă un compartiment complex al dreptului constituțional, abordând probleme analitice, dar şi practice, precizând expres prin faptul că până în prezent nu a existat un studiu integral al problematicii controlului constituționalității legilor. Totuși, această investigație științifică defibrează problemele legate de activitatea Curții Constituționale a Republicii Moldova, detalii, care de obicei, nu sunt prezente în literatura de specialitate. Retrospectiv, vom observa că procesele de organizare și funcționare a Curții Constituționale sunt circumscrise diferitor teorii, doctrine și tradiții europene. Actualitatea chestiunilor analizate este confirmată și de multiplele dezbateri ce se produc în doctrina de specialitate, inclusiv în Republica Moldova cu participarea vastă a teoreticienilor și practicienilor în condițiile procesului legislativ de creare a instituției controlului constituționalității legilor, care conferă magistraților Curții Constituționale atributele independenței și ale inamovibilității, obligându-i să se supună exclusiv Constituției și legii și să dezabuzeze arbitrariul și abuzul de drept.

Lucrarea este elaborată în spiritul unei concepții teoretico-metodologice contemporane – proprie modelului european de control al constituționalității legilor. Acest demers științific se bazează, totodată, pe studierea concretă a modului în care Curtea Constituțională a Republicii Moldova se manifestă în viața socială ca instituție politico-juridică.

Monografia este structuată în patru capitole, 17 subcapitole, introducere, încheiere. Examinarea structurii şi conţinutului monografiei permite constatarea faptului că lucrarea urmează, ca idee și conţinut, unui plan bine structurat din punct de vedere logic şi tehnic, autoarea propunându-şi analiza multiplană a legislației concepțiilor doctrinarilor și studierea practicii Curții Constituționale în domeniu prin identificarea elementelor constitutive – ca una din principalele garanții juridice ale supremației constituției.

Un rol important în capitolul I este rezervat analizei doctrinar-normative a problematicii controlului constituționalității legilor în Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, România și Federația Rusă, precum și investigării concepțiilor doctrinare privind instituția controlului constituționalității legilor și repertoriul normativ privind consfințirea problematicii controlului constituționalității legilor în sistemul de drept al Republicii Moldova. Dintre acestea, sunt prezentate modele considerate etalon, îndeosebi pentru regimul poitic democratic din țara noastră. Capitolul II este consacrat, după o sinteză a dezvoltării constituționale moldovenești, fundamentelor teoretico-practice ale conceptului de realizare al controlului constituționalității legilor, reflectat în Constituția Republicii Moldova din 1994 și în legislația în vigoare.

Capitolul III se axează primordial pe importanța experienței mondiale privind controlul constituționalității legilor, indiferent de forma de guvernământ a unui stat, cum ar fi: Statele Unite ale Americii, Germania, Franța, Italia, Danemarca și Norvegia, Elveția și România. Această analiză are, în subsidiar, meritul de a reliefa caracterizarea experienței statelor nominalizate, care poate fi utilă și pentru Republica Moldova. În acest context, autoarea consideră că este necesar să se acorde o atenție distinctă studierii și perceperii teoretice și pragmatice a instituției controlului constituționalității legilor.

Capitolul IV întitulat – Curtea Constituțională a Republicii Moldova – gardianul supremației constituției: stare de fapt și direcții de dezvoltare – prezintă în egală măsură, un interes sporit pentru cercetători, studenți, practicieni etc. pentru a oferi răspuns diverselor provocări ale timpului, cum ar fi: problemele teoretice și practice privind spectrul actelor normative supuse controlului de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova; impactul practicii de ultimă oră de control al constituționalității legilor asupra cadrului normativ și direcțiilor de dezvoltare a gândirii juridice din Republica Moldova, precum și problema executării deciziilor Curții Constituționale etc.

După ce face o argumentare consistentă a rolului Curții constituționale în controlul constituționalității legilor în contextul sistemului Kelsian-european versus modelul american, confirmată în legislația statelor nominalizate, autoarea oferă un prețios material informativ și mai ales documentar, cu privire la obiectul sesizărilor aflate pe rolul Curții Constituționale a Republicii Moldova în ultimii ani. În acest sens sunt edificatoare hotărârile prin care Curtea Constituțională a Republicii Moldova a exercitat controlul constituționalității unor prevederi legale în anul 2012 etc.
În procesul descrierii textului ştiinţific, autoarea operează cu opinii ale autorilor din Republica Moldova, România şi Federaţia Rusă etc. în vederea optimizării și armonizării legislației naționale în domeniul controlului constituționalității legilor la standardele europene.

Doamna Tatiana Dabija a examinat un total de 556 de surse bibliografice şi documente recente, argumentând actualitatea temei privind rolul și importanța controlului constituționalității legilor, precum și analiza mecanismelor de protecție a garanțiilor juridice a supremației constituției în țara noastră, a problemelor existente în reglementarea legislativ-normativă a controlului de constituționalitate, evidențierea controlului constituționalității legilor în asigurarea supremației constituției în Republica Moldova, iar obiectivul cercetării rezidă în identificarea și cercetarea mecanismelor instituționalizate în acest domeniu, în contextul europenizării și globalizării.  Investigaţia este una de o pregnantă actualitate, îndeosebi în condiţiile Republicii Moldova, care se confruntă cu permanente și febrile transformări ale sistemului de drept, circumscrise respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, iar sursele aflate la baza elaborării monografiei vizează un fond bibliografic valoros în problematica cunoaşterii tuturor elementelor constitutive ale controlului constituționalității legilor în Republica Moldova.

Actualitatea și originalitatea temei de investigație se fundamentează și pe faptul efectuării unei analize ample din punct de vedere științific a cadrului legislativ și normativ care reglementează fenomenul garanției juridice a supremației constituției. Este iminentă necesitatea unor modificări a legislației naționale care reglementează totalitatea relațiilor sociale ce transpar în procesul reglementării, organizării și derulării eficiente a instituției controlului constituționalității legilor.

Rezultatele cercetarii factologice comportă un caracter novator, grație studierii literaturii de specialitate în domeniul propus investigaţiei și a analizei minuțioase a practicii și concepțiilor doctrinarilor, în general și a structurii și conținutului instituției nominalizate din Republica Moldova, în special, în deosebi prin prisma imperativului de elaborare și adoptare a unei strategii viabile a parcursului european al Republicii Moldova, în contextul realizării dezideratului privind instituirea unui stat de drept real, după cum argumentează judicios în lucrare dna Tatiana Dabija.

Tezele şi concluziile privind decodificarea idealului modelului european, ce este inclus și în conținutul Acordului de Asociere a Republicii Moldova și a opiniilor controversate expuse, cu referire specială la analiza tendinţelor actuale în dezvoltarea legislației din țările europene în domeniul nominalizat, precum şi a doctrinelor, analiza acestora şi a propunerilor formulate.

În calitate de suport ştiinţific al monografiei au servit lucrările şi opiniile ştiinţifice ale mai multor autori de notorietate din Republica Moldova, România şi Federaţia Rusă, toate aceste opinii fiind „ triate„ prin analiza științifică pregnantă a autoarei.
Lucrarea reliefează un ansamblu complex de caracteristici, ce tratează stabilirea locului, rolului și importanței controlului constituționalității legilor și a supremației Constituției în Republica Moldova, calităţile lucrării, justeţea concluziilor desprinse din examinarea problemelor, cît şi din modul în care au fost disociate şi argumentate.

Lucrarea este indispensabilă studenților de la Facultatea de Drept, juriștilor, oamenilor politici, intelectualilor și tuturor celor care iubesc țara noastră.
Considerăm că prin numeroasele contribuții științifice menționate în lucrare, în mod sistemic și doctrinar, monografia satisface condiția referitoare la valoarea ei intrinsecă.
Conchidem, că monografia „Controlul constituționalității legilor”, elaborată de către dna Dabija Tatiana, corespunde exigențelor regulamentare față de tipologia unor asemenea lucrări, fapt care face posibilă considerația privind oportunitatea publicării monografiei nominalizate.

Andrei Smochină,
doctor habilitat în drept, profesor universitar
16 martie 2015

PREFAȚĂ

Lucrarea completează fericit tezaurul juridic național în materia științei dreptului constituțional sub aspectul identificării și relevării unui domeniu complex precum cel al controlului constituționalității legilor.

Autorul, dr. Tatiana Dabija, bun cunoscător al jurisprudenței naționale și al rolului pe care îl are Constituția în viața unei națiuni, readuce în conștiința publică subiectul controlului constituționalității legilor, asumându-și lucid un rol și o misiune nobilă de contribuire la modernizarea cadrului legal național.

Monografia demonstrează actualitatea problemei abordate, justificând pe deplin nevoia cunoașterii subiectului controlului constituționalității legilor. Poate fi receptată și ca expresie a unei culturi juridice, din perspectiva apărării și promovării drepturilor și libertăților fundamentale. Este rezultatul unor analize profesionale de detaliu și a unui efort științific susținut. Singular în domeniu, abordând sistematic, multiform, stratificat problematica, volumul prezintă o radiografie a celor mai actuale și sensibile subiecte precum: dimensiunea doctrinar-normativă a problematicii controlului constituționalității legilor; fundamentele teoretico-practice ale conceptului de realizare a controlului constituționalității legilor; experiența mondială privind controlul constituționalității legilor; Curtea Constituțională – în calitatea sa de gardian al supremației constituției. În relație cu toate aceste subiecte, autorul a pus în valoare idei, concepții, teze și teorii subsecvente temei.

Dr. Tatiana Dabija se integrează curentului organic al cercetătorilor care probează că controlul constituționalității legilor este una din principalele garanții juridice ale supremației constituției și implicit a respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
Autorul este unul dintre specialiștii care au capacitatea de a propune o concepție pertinentă privind problematica controlului constituționalității legilor, dovadă și acest minuțios studiu.

Cercetarea relevă complexitatea fenomenului controlului constituționalității legilor, prin identificarea tuturor elementelor constitutive – ca una din principalele garanții juridice a supremației constituției. Acest fapt i-a permis să aducă o claritate problemei abordate, oferind doctrinarilor și factorilor decizionali o pistă de pornire și/sau continuare a investigațiilor științifice pe o dimensiune conceptual nouă a problematicii controlului constituționalității legilor.

În fapt, Dna Tatiana Dabija radiografiază critic funcționalitatea Curții Constituționale a Republicii Moldova pe dimensiunea realizării controlului constituționalității legilor, relevând, adesea anticipat, numeroase concluzii și recomandări științifice. De cele mai multe ori, Dânsa selectează și aprofundează aspectele de interes pentru realizarea preceptului de supremație a constituției, urmărind soluționarea corectă a raporturilor dintre real, dezirabil și ideal, în contextul istoric intern și european, fiind preocupată să descifreze cauze, relații, influențe și oportunități de natură să edifice un control eficient în ceea ce privește constituționalitatea legilor. Atitudinea autorului este esențialmente polemică, cu merite incontestabile în abordarea și prezentarea diverselor opinii și curente.

Prin prestația sa exigentă, exersată în zona criticismului, Dna Tatiana Dabija aduce o contribuție substanțială și valoroasă la știința dreptului constituțional, ocupându-și loc în rândul tinerii generații de constituționaliști care vin să îmbogățească știința dreptului autohton.

Evaluarea problematicii este susținută de un portant teoretic remarcabil prin efortul său științific constant, fapt care a permis elaborarea unei monografii de o valoare științifico-aplicativă inestimabilă. Anexele create de autor dovedesc cu prisosință actualitatea și nevoia studiului problematicii controlului constituționalității legilor. Fiecare ipoteză, fiecare afirmație, fiecare concluzie în acest sens are acoperire faptică în bibliografie și în anexe.

Scrisă analitic, sobru, coerent, cu tentație evidentă spre abordare exhaustivă, monografia este produsul revalorizării operelor doctrinarilor, atât din Republica Moldova, cât și din afara țării, cu preponderență din spațiul Uniunii Europene, dar și a izvoarelor de drept. Ancorat solid în zona socialului și juridicului, demersul Dnei Tatiana Dabija confirmă faptul că problematica controlului constituționalității legilor continuă a fi actuală și azi la două decenii de la fondarea Curții Constituționale a Republicii Moldova.
Îmi exprim ferma convingere că demersul științific a dnei Tatiana Dabija, fiind receptat ca atare într-o perioadă de provocări și modernizări de ordin constituțional, va fi apreciat pentru extensia cunoașterii problemelor abordate, profunzimea convingerilor, sinceritatea expresiei, pentru corectitudinea și oportunitatea majorității soluțiilor sugerate.

Conf. univ. dr. hab. Alexandru Arseni

NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI

Lucrarea este la origine teza de doctorat susținută în cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, extinsă sub raportul cercetării în timp și în spațiu.
Structura monografiei a urmărit proiectarea și reconstituirea, într-o viziune modernă, a problematicii controlului constituționalității legilor: de la origini și până la valențele ei contemporane. Demersul nostru constituie o încercare de cercetare, explicare și sistematizare a opiniilor, atitudinilor și actelor normative, consacrate problematicii controlului constituționalității legilor.

Îndrăznim să credem că prin apariția acestei monografii, ne aducem contribuția critică la consolidarea și afirmarea statului de drept, având în vedere că adevărurile științifice sunt conectate la realitate și la viitor. Suntem convinși de faptul că multe aspecte ce țin de eficiența controlului constituționalității legilor vor putea fi modelate prin intervenția conștientă a clasei politice, a factorilor cu responsabilități, precum și a unor spirite lucide ale vremii din domeniul jurisprudenței. La capătul efortului de un deceniu întreg, de aflare a adevărului științific, venim cu reflecții și convingeri date de descoperirea unor neconcordanțe legale între real și ideal. Cu acest prilej am exprimat, de cele mai multe ori, puncte de vedere validate de realitățile juridice din cadrul statelor Uniunii Europene, cu privire la transpunerea legislației și practicilor europene în sistemul de drept al Republicii Moldova, adaptându-le structurilor și realităților din țara noastră.

Pentru orientarea cercetării și desprinderea de concluzii nuanțate am recurs la crearea unor instrumente de lucru, materializate în anexe, sugerând dimensiunea și importanța preocupărilor în domeniul controlului constituționalității legilor – activitate complexă exercitată de o entitate instituționalizată precum este Curtea Constituțională.

Monografia atestă mai întâi de toate contribuția noastră modestă la opera generală de modernizare a societății noastre și de edificare a statului de drept, prin aceea că ne-am alăturat marilor savanți din domeniul jurisprudenței și științei în ceea ce privește dezbaterea doctrinară a problemelor științifice esențiale ale epocii prin care trece Republica Moldova și în speță edificarea unui proces eficient de control al constituționalității legilor.

Tocmai din aceste raționamente, vreau să aduc mulțumiri pe această cale Domniilor Sale – savanți din Republica Moldova, care au contribuit la formarea și devenirea mea profesională:

Dlui Valeriu Cușnir, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Director al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei – instituția care mi-a devenit a doua casă pe parcursul studiilor de doctorat;

Dlui Gheorghe Costachi, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Președinte al Seminarului Științific de Profil, în cadrul căruia am prezentat rezultatele cercetării doctorale și care m-a ghidat cu bunăvoință spre o redactare și reconsiderare a unor idei și concluzii din lucrare.

Dlui Ion Guceac, doctor habilitat în drept, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, pentru expertizarea cu suflet și dedicație a tezei mele de doctorat, pe care a realizat-o în cadrul susținerii tezei în ședința Seminarului Științific de Profil.
Referenților oficiali: Dlui Sergiu Cobăneanu, doctor în drept, profesor universitar și Dlui Veaceslav Zaporojan, doctor în drept, conferențiar universitar – savanți cu renume și reprezentanți ai școlii de drept constituțional din cadrul Universității de Stat din Moldova – alma mater, de care îmi aduc aminte cu drag.
Membrilor Consiliului științific specializat: Dlui Marcel Cușmir, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar – Președinte al Consiliului; Dnei Silvia Goriuc, doctor în drept, conferențiar universitar – secretar științific al Consiliului; Dlui Victor Popa, doctor habilitat în drept, profesor universitar; Dlui Andrei Smochină, doctor habilitat în drept, profesor universitar; Dlui Dumitru Grama, doctor în drept, conferențiar universitar; Dlui Andrei Guștiuc, doctor în drept, conferențiar universitar.

Conducătorului științific – Dlui Alexandru Arseni, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, care a contribuit pentru ca această monografie să vadă lumina tiparului.

Autorul

Facebooktwitterby feather