Turnul Din Fildes/The Ivory Tower est  sans contredit un recueil qui devrait retenir l’attention de tout lecteur de poésie qui souhaite plonger dans un monde de grande sensibilité et de spiritualité, où il n’existe pas de frontières entre le silence et la parole, le profane et le sacré. En effet, sous la plume lyrique de la poète, habile et précise, intelligente sans jamais être précieuse, la foi est un engagement quotidien, comme l’est le culte de la beauté salvatrice, les deux aussi essentiels à la vie que la respiration.

La qualité d’une œuvre repose souvent sur sa capacité de résister au passage du temps. Même si les textes qui constituent ce recueil datent des années 80 et 90, leur message n’a pas perdu de sa force ni de sa pertinence dans le monde actuel. En effet, la poésie de Virginia Bogdan est unique et frappante par sa profondeur, jamais gratuite, par les questions philosophiques, métaphysiques et spirituelles qu’elle soulève, chaque question en engendrant une autre,  nous entraînant dans une réflexion toujours plus poussée. C’est une poésie lucide qui accueille la vie même sous  ses facettes les plus sombres — la douleur, le deuil, le regret, la faiblesse humaine — pour lui faire subir, grâce à l’énigme de la poésie,  une métamorphose vers la Lumière. Si la « voix » de Virginia Bogdan est très personnelle, sa poésie de l’intériorité  dépasse toujours le moi pour s’ouvrir sur ce qui est au-delà de nous, dans une invitation  à rejoindre l’universel. C’est un ouvrage à lire et à relire plusieurs fois,  pour en saisir toute la complexité et se laisser pénétrer par son émouvante authenticité.

La traduction ouvre des portes, élargit les horizons, rapetisse les barrières entre les langues et les cultures. Je tiens à féliciter le travail exceptionnel de la traductrice Elena Angelica Androni, qui permet dorénavant au public anglophone d’apprécier le raffinement de la poésie de Virginia Bogdan.  En lisant les textes en anglais, le lecteur a réellement l’impression qu’ils ont été écrits dans cette langue et qu’ils appartiennent à sa culture. On ne sent pas le travail de la traductrice, qui a su transposer, avec dextérité et naturel, les mots et les messages de la poète roumaine dans la culture anglaise. On y sent des relents et des atmosphères des célèbres poèmes d’Emily Dickinson et de Virginia Wolfe, deux grands noms de la littérature anglaise.

Il ne faudrait pas passer sous silence l’apport de la maison d’édition Armonii Culturale.  Publier de la poésie, ce « parent pauvre de la littérature », qui connaît de nos jours une grande baisse de lectorat, relève du courage et de la ténacité, de la fidélité indéfectible envers la littérature. Les éditeurs ont fait preuve d’un grand professionnalisme en réalisant une mise en pages harmonieuse et soignée, en choisissant une police de caractère très appropriée au texte, donnant ainsi au livre une apparence esthétique  impeccable. Pour terminer, je tiens également à souligner le travail du jeune artiste qui a réalisé la magnifique œuvre de couverture,  vibrante et délicate, qui convient parfaitement bien au recueil.

Turnul Din Fildes/ The Yvory Tower appartient maintenant au lecteur. Le lancement est l’occasion de larguer la beauté du livre dans le monde. Je lui souhaite tout ce qu’il mérite : un second souffle, une longue vie et de nombreux lecteurs qui sauront en apprécier toute la valeur.

*

*            *

Turnul din Fildeş/ The Ivory Tower este fără îndoială o culegere care ar trebui să reţină atenţia oricărui cititor de poezie care doreşte să se scufunde într-o lume de mare sensibilitate şi de spiritualitate, în care nu există frontiere între tăcere şi cuvînt, profan şi sacru. Într-adevăr, sub pana lirică a poetei, abilă şi precisă, inteligentă fără a fi vreodată preţioasă, credinţa este un angajament cotidian, cum este cultul frumuseţii salvatoare, cele două tot atît de esenţiale vieţii precum respiraţia.

Calitatea unei opere se sprijină adesea pe capacitatea sa de a rezista trecerii timpului. Chiar dacă textele care constituie această culegere datează din anii 80 şi 90, mesajul lor nu a pierdut din forţa nici din pertinenţa sa în lumea actuală. Într-adevăr, poezia Virginiei Bogdan este unică şi frapantă prin profunzimea sa, niciodată gratuită, prin întrebările filozofice, metafizice şi spirituale pe care le iscă, fiecare întrebare dînd naştere alteia, antrenîndu-ne într-o reflexie mereu mai adîncă. Este o poezie lucidă care întîmpină viaţa chiar sub faţetele sale cele mai sumbre- durerea, doliul, regretul, slăbiciunea umană- pentru a o face să suporte, graţie enigmei poeziei, o metamorfoză către Lumină. Dacă „vocea” Virginiei Bogdan este foarte personală, poezia interiorităţii sale depăşeşte mereu eul pentru a se deschide dincolo de noi, într-o invitaţie de a se alătura universalului. Este o lucrare de citit şi de recitit de mai multe ori, pentru a-i simţi întreaga complexitate şi a te lăsa pătruns de emoţionanta-i autenticitate.

   Traducerea deschide porţi, lărgeşte orizonturile, micşorează barierele între limbi şi culturi. Ţin să felicit lucrarea excepţională a traducătoarei Elena Angelica Androni, care permite de acum înainte publicului anglofon să aprecieze rafinamentul poeziei Virginiei Bogdan. Citind textele în engleză, lectorul are realmente impresia că ele au fost scrise în această limbă şi că ele aparţin culturii sale. Nu se simte truda traducătoarei care a ştiut să transpună, cu dexteritate şi naturaleţe, cuvintele şi mesajele poetei române în cultura engleză. Se simt acolo urme şi atmosfere ale celebrelor poeme ale lui Emily Diskenson şi Vieginia Wolfe, două mari nume ale literaturii engleze.

   Nu ar trebui să trecem sub tăcere aportul casei de editură Armonii Culturale. A publica poezie, această „ rudă săracă a literaturii”, care cunoaşte în zilele noastre o mare scădere a lectoratului, dovedeşte curaj şi tenacitate, fidelitate eternă faţă de literatură. Editorii au făcut dovadă de un mare profesionalism realizînd o punere în pagină armonioasă şi îngrijită, alegînd un font foarte potrivit textului, dînd astfel cărţii o înfăţişare estetică impecabilă. Pentru a termina, ţin de asemeni să subliniez lucrarea tînărului artist care a realizat magnifica operă de copertă, vibrantă şi delicată, care seprotriveşte perfect de bine culegerii.

Turnul din Fildeş/ The Ivory Tower aparţine acum cititorului.

   Lansarea este ocazia pentru toate pînzele sus frumuseţii cărţii în lume. Îi urez tot ceea ce merită: un al doilea suflu, o viaţă lungă şi numeroşi cititori care vor şti să-i aprecieze întreaga-i valoare

 Andrée Christensen

Facebooktwitterby feather