Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Exegeze » George ANCA: FRUMOASA DOAMNĂ ÎNTRU DUMNEZEU ŞI UMBRĂ – BEAUTIFUL LADY UNTO GOD AND SHADOW

George ANCA: FRUMOASA DOAMNĂ ÎNTRU DUMNEZEU ŞI UMBRĂ – BEAUTIFUL LADY UNTO GOD AND SHADOW

Mariana Gurza atinge graţia poeziei prin împărtăşirea trăirilor sale cu părinţi şi copii, eroi şi sfinţi, Bucovina şi Zenon. Aşa cum la Eminescu melancolia se face vers, la Valmiki soka (durere)  devine sloka (verset), aici umbra se face litanie. Singurătatea de neam şi nemaineam poartă rezistenţa prin logos, înviere la înviere. Unul câte unul, poemele se caută liturgic revărsând pietatea domestic-zenoniană.

 

„Eram frumoasă,/ când te aşteptam” (Eram frumoasă). „Am crezut că travestindu-mă/ în lumină,/ în disperare/ am să-ţi adorm imaginaţia.” (Cerul plânge  în inima mea). „Am crezut că ştii/ cine sunt/ Eu mă credeam,/ deopotrivă că sunt/ şi umbră şi fiinţă.” (Spune-mi ine sunt). „Se făcea că sunt pasăre-n zbor./ A câta din numărătoarea/ lui Dumnezeu?” (Zbor printre nori). „mă uimeşti, prieten/ cu dorinţa ta de a merge/ pe urmele sfinţilor,/ de a te întoarce spre tine însuţi.” (Mă uimeşti, prietene). „Unde eşti bunicule, uitat printre străini/ aruncat într-un colţ de pământ,/ ţi-o fi pus cineva o cruce,/  fiind român,/ sau te-au batjocorit/ şi te-au făcut scrum?” (Unde eşti bunicule). „… Alergam înfrigurată/ spre un sfeşnic  pribeag/ întocmai ca Zenon./ Ne-am surprins amândoi/ în noapte întrebând…” (Pe urmele lui Zenon) „Vrea să detoneze egoismul din jur” (Adrian Dinu Rachieru), „tăcerea nu-i va zăgăzui sufletul” (Eleonora Schipor), „versurile devin universul şi salvarea sa” (Nina Ceranu).

 

Ne exceptând romanţioase declaraţii erotice, poemele Marianei Gurza (bucovineancă născută în Banat, mamă de copii, bunică), au mai mereu dimensiunile rugăciunii Tatăl Nostru.

 

Traducătorul a ascultat, concomitent, şi cântece de Frank Sinatra, alegând abia câteva fulguraţii cvasi-mistice aşternute de-a lungul anilor şi publicate în volumele: Paradox sentimental, Ed. Augusta, 1998; Gânduri nocturne, Ed. Augusta, 1999; Nevoia de a sfida tăcerea, Ed. Augusta, 2000, Lumini şi umbre, Ed.Augusta, 2001; Lacrima iubirii Ed. Artpress, 2003) . Ultimul strigăt Eubeea, 2006).

 

***
Mariana Gurza touches the grace of poetry by sharing her experiences with parents and children, heroes and saints, Bucovina and Zenon. As at Eminescu the  melancholy turns into verse, and  at Valmiki soka (grief) becames sloka (verset), here the shadow is litany. Loneliness of nation and no more nation   carry resistance through logos, resurrection at resurrection. One by one, the poems search each other liturgical  pouring domestic-Zenonian piety.

 

„I was beautiful / when waiting for you.”  (I was beautiful). „I thought you know / who I am. / I thought I was /equally / shadow and being. ” (Tell me who I am). „It came as if I was a bird in flight. / Which one in the God’s /  counting?” (Flight amidst clouds). „ you amaze me, friend / with your desire to walk / on traces of the saints / to return toward self.” (You amaze me, friend). „Where are you grandpa, forgotten among strangers / thrown into a corner of ground, / did someone put to you a cross, / being Romanian, / or they have mocked you / and made you ash?” (Where are you grendpa). „I ran trembling / toward a vagrant candlestick / just like Zeno. /  We surprised each other /wondering in the night…” (On Zeno’s footsteps)

 

„She wants to detonate the selfishness around” (Adrian Dinu Rachieru), „silence will not restrain her soul” (Eleonora Schipor), „lyrics become her universe and salvation” (Nina Ceranu).

 

Not excepting romantic erotic statements, the poems of Marianei Gurza (with roots in Bucovina, born in Banat, mother of children), have almost always lengyh of Lord’s Prayer.

 

Translator listened, concomitantly, also songs by Frank Sinatra, choosing only few quasi-mystical recalls written over the years and published in volumes: Paradox sentimental / Sentimental Paradox, Ed. Augusta, 1998; Gânduri nocturne / Night thoughts, Ed. Augusta, 1999; Nevoia de a sfida tacerea / Need to defy silence, Ed. Augusta, 2000, Lumini şi umbre / Lights and shadows, Ed.Augusta, 2001; Lacrima iubirii / Tears of love, Ed. Artpress, 2003, Ultimul strigăt / Last cry, Eubeea, 2006.

–––––––-

Prefaţa la volumul Mariana Gurza „Dumnezeu şi umbra”/ preface at the volume of Mariana Gurza „God and shadow”, Editura Singur, Târgovişte, 2016

 

George ANCA

Bucureşti

noiembrie 2016

 

 

Facebooktwitterby feather