Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » EDITORIAL » Galina Martea: Jurnalismul promovat de UZPR

Galina Martea: Jurnalismul promovat de UZPR

 

De când e lumea orice acţiune nobilă realizată de om este menţionată/consemnată ca valoare în limitele celor mai onorabile conţinuturi. În aşa mod, apare efectul pozitiv al motivaţiei care stimulează omul pentru a crea în continuare noi şi noi acţiuni demne de apreciere. Sunt fireşti aceste lucruri, deoarece fiinţa umană are nevoie mereu de impulsuri pozitive care să o predispună de a realiza acele creaţii care, în rezultat, să dezvolte şi să facă existenţa omului cât mai interesantă şi atractivă. Astfel, în acest joc al mişcării şi evoluării umane apar diverse genuri şi domenii de activitate socială care contribuie nu numai la apariţia unor fenomene comune în dezvoltare, dar sunt disponibile de a plăsmui acele senzaţii care impresionează şi îmbogăţesc cât mai benefic conţinutul spiritual al omului. Prin varietatea acestor domenii de activitate socială-culturală decentă se regăseşte jurnalismul, sector al genului publicistic care cuprinde totalitatea publicaţiilor periodice dintr-o anumită perioadă de timp, fiind considerate ca mijloc de informare a publicului/maselor. Dacă să ne referim la importanţa genului jurnalistic în existenţa umană, atunci acesta este inegalabil, deoarece fără informaţia publică/informaţia zilnică a presei despre tot ceea ce se petrece în propria societate şi universalitate omul devine extrem de limitat în posibilităţile intelectuale/morale. Având la bază obiectivul principal de a promova creaţia publicistică/jurnalistică în slujba publicului naţional prin cele mai corecte atitudini şi relatări, acest domeniu distinct al vieţii spirituale îşi dedică existenţa în a servi interesele sociale şi de a susţine o cauză anumită precum: protejarea presei scrise si online, audiovizuale în limite respectabile şi conform normelor prevazute de legislaţia naţională şi, respectiv, cea internaţională. Nemijlocit, informaţiile cotidiane publice urmate de realitatea existentă a lumii înconjurătoare sunt prezente în faţa omului ca o punte plină de semnificaţii ce-i deschid orizonturi nelimitate, acordându-i, totodată, capacitate, putere de înțelegere şi de orientare, evoluţie în nivelul intelectual şi, în acelaşi timp, optimism pentru prezent şi viitor. Este un adevăr şi o realitate extrem de interesantă, aceasta fiind tratată sau înţeleasă prin noţiunea materiei care există în afara conștiinţei omeneşti şi independent de ea, care, la rândul ei, atrage şi uneşte în sine personalităţi din viața politică, socială, culturală şi, respectiv, unităţi administrative, instituţii, asociaţii, parteneriate care doresc să desfăşoare activități decente menite culturalizării şi dezvoltării propriei societăţi. Una dintre aceste unităţi administrative, care respectă şi încearcă să promoveze în mod onorabil creaţia jurnalismului conform fenomenelor relatate mai sus; care are drept scop promovarea şi apărarea intereselor sociale prin intermediul tuturor mijloacelor posibile de informare în masă, revendicarea unor drepturi şi obiective comune în interesul omului şi, în mod special, al celui ce este implicat nemijlocit în meseria de jurnalist, este Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR), condusă de neobositul şi optimistul jurnalist Doru Dinu Glavan, preşedinte al UZPR.

UZPR, fiind o asociaţie profesională de creaţie publicistică/jurnalistică a ziariştilor din România şi din Diasporă, este acea uniune care promovează atât creaţia publicistică/jurnalistică, ca domeniu aparte al vieţii spirituale, cât şi protecţia/favorizarea profesiunii de jurnalist, ca activitate de importanţă socială/publică. Corespunzător, prin acţiunile sale pozitive ce sunt întemeiate tot mai mult pe experienţă şi fapte reale, UZPR îşi îndreaptă mereu năzuinţele spre atingerea unui obiectiv nobil şi rentabil pentru întreaga societate civilă şi anume: de a stabili conexiunea autentică cu instituţiile publice din cadrul ţării şi, nemijlocit, cu structurile de vârf ale statului pentru a promova în modul cel mai transparent şi echitabil imaginea creaţiei publicistice şi imaginea presei naţionale; de a consolida credibilitatea faţă de profesiunea ziaristică/jurnalistică şi, totodată, de a stimula şi motiva această profesie intelectuală prin orice mijloace care, în rezultat, să-i asigure o existenţă decentă; şi, nu în ultimul rând, de a promova printre membrii uniunii cerinţe de îndatorire prin care ziaristul să respecte cu demnitate doctrina deontologică a profesiei în cauză, astfel menţinând atitudinea şi comportamentul adecvat în societate. Fiind capabilă de lucruri frumoase şi demne de apreciere, UZPR, în timp, prin eforturi majore, obţine aprobarea Legii cu privire la indemnizaţii acordate jurnaliştilor după vârsta de pensionare, aceştea fiind membri ai uniunilor de creaţie legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, respectiv, prin introducerea unei noi categorii care vizează uniunile de jurnalişti. Aceasta este o reuşită extrem de bună pentru jurnalismul românesc care, în cele din urmă, profesiunea de jurnalist fiind considerată de importanţă publică. Totodată, pentru a cuceri încrederea şi respectul publicului pentru presa naţională, UZP elaborează şi pune în aplicare reviste destul de expresive şi necesare societăţii precum “Cronica Timpului”, publicaţie de cultură şi educaţie civică a UZPR (director general Doru Dinu Glavan, director ştiinţific general dr.Emil Strainu, redactor şef Rodica Subţirelu) şi Revista UZP, publicaţie oficială şi un nou proiect de valoare al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (redactor şef Benone Neagoe), aceasta fiind un nou curent/o nouă mişcare în evoluţia jurnalismului modern, fiind, totodată, destinată publicului şi acelor oameni de creaţie/ziarişti/jurnalişti care sunt înzestraţi cu talent şi vocaţie. Este cazul de menţionat, revista UZP are o ţinută aparte la secţiunea “grafică/grafică artistică”, fiind un conţinut destul de estetic şi interesant. Atât Cronica Timpului, cât şi revista UZP sunt publicaţii periodice (lunară şi, respectiv, trimestrială) de calitate ce cuprind articole, studii şi informaţii de specialitate, anchete, interviuri, note oficiale care conţin informaţii de actualitate și de interes public, informaţii despre activităţile culturale ale jurnaliştilor şi viaţa acestora, reportaje, note din diverse domenii de activitate socială sau dintr-o anumită categorie, etc. Orice informaţie prezentă în revistele susmenţionate sunt un element particular de cunoaştere a tot ceea ce este util şi a tot ceea ce se petrece în cadrul ţării şi în afara ei. Astfel, relatarea oricărui eveniment, ştire este un fenomen real de actualitate care, la rândul lui, este accesibil cititorului. În ansamblu, toate sunt o sursă de informaţie care asigură în mod eficient comunicarea dintre om şi societate. În acelaşi timp, UZPR este prezentă în presa online cu un website personal (uzp.org.ro), fiind apreciat şi vizitat de mii de persoane, unde sunt publicate zilnic articole şi diverse informaţii din breaslă, din societatea naţională şi cea universală. Este o tendinţă continuă de a realiza acţiuni cu efecte cât mai pozitive atât pentru imaginea uniunii, cât şi pentru imaginea întregului domeniu de activitate jurnalistică din cadrul ţării şi nu numai.  Acordarea unui spaţiu aparte acestui domeniu de activitate este o prioritate majoră pentru UZPR, avându-i în calitate de conducători: Doru Dinu Glavan – preşedinte, Ion Petrescu – vicepreşedinte, Adrian Rosentzveig/Adi Cristi – vicepreşedinte, Benone Neagoe – secretar general, care analizează şi acţionează continuu de a facilita şi îmbunătăţi cât mai bine condiţiile şi metodele de difuzare a presei, cât şi de funcţionare a instituţiilor destinate acestui domeniu. Nemijlocit, pentru a încuraja şi motiva activitatea jurnalistului/omului de creaţie, UZPR stabileşte o modalitate sau mai bine zis un sistem anual de premiere a membrilor săi pentru munca realizată în anul precedent, acesta fiind denumit “Premiile UZP”, fiind, în acelaşi timp, un proiect cultural de prestigiu.  Procesul de premiere are loc la începutul fiecărui an şi este celebrat într-o manieră cât mai solemnă de festivitate, reprezentând, în acelaşi timp, un model distinct de recunoaştere a celor mai expresive şi semnificative creaţii şi lucrări jurnalistice/publicistice (şi anume, la secţiunile: carte de publicistică, presa scrisă, presa online, producţii radiofonice, producţii tv, altele). De fiecare dată, în cadrul acestei acţiuni culturale de stimulare şi promovare a valorilor jurnalistice sunt prezente personalităţi/personalităţi cu renume din mediul mass-media/cultural/academic naţional şi internaţional, iar ceremonia de celebrare a evenimentului este privită şi mediatizată cu mare interes. Sistemul de premiere al UZP este o acţiune onorabilă care desemnează atât valoarea ca fenomen, cât şi importanţa ca proces al motivaţiei. Cu aceeaşi autoritate respectabilă este instituit programul permanent al seratelor/reuniunilor „Eminescu, jurnalistul”, prin intermediul căruia este pusă în valoare întreaga creaţie eminesciană şi, în mod aparte, “viaţa spirituală eminesciană în calitate de jurnalist”. Iar decernarea premiilor pentru această acţiune de importanţă culturală “Gala premiilor „Eminescu, ziaristul” se realizează, de asemenea, într-o atmosferă decentă, spre exemplu, ultima fiind organizată în Sala Brâncuşi a Palatului Parlamentului, 28 iunie 2016, ediţia IV. Astfel, putem menţiona, cu certitudine, că toate acţiunile întreprinse de UZPR sunt un nou curent, o noua imagine/viziune şi un exemplu viu care vizează cu încredere întreaga complexitate de cerinţe şi oportunităţi ale jurnalismului contemporan.

Fiind într-o mişcare şi schimbare continuă, cu accente tot mai pozitive, UZPR este acea uniune de creaţie publicistică/jurnalistică care promovează valoarea fenomenelor existente prin întreaga sa complexitate. Colaborând cu diverse instituţii de cultură, educatie, instruire, ştiinţă, obiectivul acesteia este de a dezvolta şi implementa studii de cercetare ştiintifică în domeniul istoriei, teoriei şi practicii presei, şi, nemijlocit, de a efectua o formare profesională la nivel postuniversitar în domeniul jurnalismului. Organizând frecvent diverse întâlniri, colocvii cu membrii săi din diverse filiale ale uniunii, acestea fiind metode de promovare a genului publicistic/jurnalistic şi, totodată, de perfecţionare profesională, în deosebi, a tinerilor jurnalişti, în rezultat, se stabilesc obiective comune pentru prezent şi perspectivă şi, in mod deosebit, de a funda un centru naţional de ajutor reciproc pentru comunitatea jurnaliştilor. Având ca subiect prioritar promovarea genului publicistic/jurnalistic şi promovarea profesiunii de jurnalist, ca parte componentă a valorilor sociale/publice, toate acţiunile şi obiectivele realizate sau propuse de UZPR sunt un model real al succesului care trebuie menţionat şi, respectiv, aplaudat în limitele celor mai onorabile conţinuturi. Este firesc şi necesar acest lucru, deoarece omul în procesul de existenţă are nevoie şi de susţinere morală pentru tot ceea ce realizează în mod decent. În acest caz, şi UZPR merită şi are nevoie de suportul social/public respectiv. Astfel, fiind motivat şi stimulat de propriul mediu social, ulterior, omul/omul de creaţie este predispus către noi idealuri ce sunt mereu dezvoltare, evoluţie, civilizaţie. Respectiv, jurnalismul, fiind substanţa prioritară în dezvoltarea socială/culturală, este acel conţinut care trebuie promovat şi stimulat în societate prin cele mai transparente şi echitabile metode. Deci, UZPR, de asemenea, urmează a fi respectată pentru modul cum îşi onorează angajamentele faţă de genul publicistic/jurnalistic naţional şi, nu în ultimul rând, pentru faptul cum motivează şi promovează în mod democratic şi transparent identitatea jurnalismului românesc.

Aşadar, respect şi admiraţie acestui organ de comunicare socială care se numeşte Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România! Respect şi admiraţie diriguitorilor acestei uniuni de creaţie publicistică/jurnalistică şi, nu în ultimul rând, dlui Doru Dinu Glavan, preşedinte, dlui Benone Neagoe, secretar general, şi membrilor UZPR, care sunt parte componentă a acestui organ de prestigiu şi parte componentă a acelor mişcări/provocări care dezvoltă în mod benefic şi plăcut societatea/omul.

 

Galina Martea, dr.,

academician

Facebooktwitterby feather