Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ESEU » GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU: OLTENIA de sub CER (partea a III-a)

GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU: OLTENIA de sub CER (partea a III-a)

„Bogăţia sufletească a unui neam

   se aprinde în arta lui populară. Se

   fixează aici, în această artă, eternităţi

   de suflet din sufletul Neamului.”

(Radu Demetrescu Gyr)

 

 

VATRA STRĂBUNĂ a arealului pelasg ne-a fost dăruită cu multă dragoste de DUMNEZEU, ca Tărâm binecuvântatParadeisos, ştiind că din plămada lui sacră a Moşilor şi Strămoşilor traco-scito-geto-daci se va naşte la „plinirea vremii”, cea mai mare, cea mai frumoasă, cea mai înţeleaptă PRINŢESĂ a Pământului, care va deveni prin înomenirea LOGOSULUI – Fiul lui Dumnezeu, Împărăteasa Cosmosului – Crăiasa MARIA – VLAHERNA – CARPATINA.

 

După mărturiile marilor înţelepte ale lumii antice, Profetesele geto-dace – SIBILELE, Fecioarele, Femeile, Mamele şi Prinţesele Daciei Mari erau cele mai frumoase Odrasle ale omenirii. Cu mult mai presus, deasupra lor se află Prinţesa prinţeselor – Fecioara MARIA – care era şi este pururea ATOTFRUMOASĂ!

 

   Dacii nemuritori îi spun Crăiesei MARIA VLAHERNA – Surâsul zorilor divine!

 

   Atotfrumoasa Crăiasă, prin care a odrăslit HRISTOS – Sublimul dumnezeiesc!

 

Manifestarea FRUMUSEŢII Mântuitorului IISUS HRISTOS în Sânul naturii Sale strălucitoare, ÎL face prezent prin energiile necreate în toate fiinţele necuvântătoare create de El, dar mult mai grăitoare decât mulţi dintre oameni, sau dintre toţi ateii. EL se răsfrânge în orice mişcare a ierbii sau adiere de vânt, în orice freamăt de codru sau tril de păsărele, în orice undă de apă ori rază de soare, în orice mărgăritar de rouă sau mireasmă de trandafir, în orice corolă de flori ori legănare de nori.

 

Certându-i pe materialiştii-marxişti, care uneori îşi spun şi oameni de ştiinţă, marele călugăr-savant Ieroschimonahul Nil Dorobanţu, le strigă din fiorul înţelepciunii sale oltene: „Cum nu-L vedeţi pe Hristos în lumina soarelui, în oceane, în izvoare, în codri, în flori, în astre şi chiar în ştiinţa despre toate? În raporturile armonice, în estetica lucrurilor, în legile naturii, nu găsiţi, manifestarea glorioasă a cugetării lui Hristos? Cercetaţi bine! Vreţi natură? Iată că nici o poezie nu se poate compara cu Adevărul în natură, iar Cuvânt veşnic ne-a vorbit cu mai multă elocvenţă, în cele mai modeste opere ale lui Hristos în natură, decât voi, oamenii, în cele mai pompoase poeme, arte şi civilizaţii. Unde vă e inima, în care mai bate iubirea curată de Adevăr, de vreme ce palpitaţi după minciună şi poftiţi păcatul?” (Ieroschimonah Nil Dorobanţu, Dumnezeu în Natură – Camille Flammarion – Exegeză, Ed. Floarea de April, 2016, p. 17-18)

 

VATRA STRĂBUNĂ a DACIEI – VALAHIA MARE este un Plai mirific, un Spaţiu sacru, dar şi o inefabilă plutire în timp, vreme creativă ce ne ancorează în VEŞNICIE!

 

Plaiul mirific legănat de inefabila plutire, influenţează OMUL, care la rândul său înrâureşte spaţiul sacru aşezând deasupra vremii Destinul culturii dacoromâne.

 

Eul se primeneşte prin Spaţiu, îmbrăcându-l totodată pe el în haină de nuntă!

 

ValahulRomânul pur, creştinul ortodox, mărturisitor păstrează în esenţa sa ontologică frumuseţea nemuririi, a trecerii prin moarte la înviere, prin toiagul vieţii pe care creşte şi înfloreşte corola spiritului său religios, întrupându-se ca fiinţă euharistică, transfigurându-se şi transfigurând cele din jur, omul, natura, cosmosul.

 

„Există o relaţie, sublinia marele filolog Mihail Diaconescu, între starea ontologică a omului şi vocaţia lui diaconică şi creatoare în lume, pe care Ortodoxia o subliniază în variate moduri. Omul creează, slujeşte şi se dăruieşte pentru că este o fiinţă euharistică. El primeşte lumea ca dar de la Dumnezeu, dar omul, la rândul său, Îi oferă cu dragoste Creatorului şi Tatălui ceresc lucrările sale, viaţa sa şi lumea pe care o deprofanează, o îmbunătăţeşte şi o spiritualizează prin lucrările sale. Omul spiritual transfigurează şi sfinţeşte lumea, manifestându-se astfel ca împărat al creaţiei şi ca preot care aduce ofrande bineplăcute lui Dumnezeu.” (Prof. Univ. Dr. Mihail Diaconescu, Prelegeri de Estetica Ortodoxiei. Vol. II. Ipostazele artei. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Ed. Doxologia, Iaşi, 2009, p. 92)

 

În OLTENIA de sub CER, se pripăşesc gândurile albe cu viziuni mistice şi se aştern necuprinsele căutări filocalice, prin care sensul filosofiei curge armonios, aprig, drept, tumultos, liniştitor în spaţiul ce pare pretutindenea mioritic, în sensul lui natural, firesc, creativ, mistic, ascetic, isihast, străjuit de splendoarea fenomenului, a cosmosului, a transcendentului, peste care se aşează apoi pacea vie, spirituală.

 

Parcă te afli sub vraja nimbului esenţei lumii într-o perpetuă plenitudine euforică!

 

Plaiul oltean cu tărâmurile sale mirifice sălăşluieşte parcă mai adânc în omul pur religios decât în alte ţări valahe surori. Olteanul poartă efigia dăinuirii din faşa copilăriei până spre pulberea de stele-martiri a transcendentului, ca pe Odorul cel mai scump sufletului lui, fiindcă în Sânul spaţiului arde pururea focul VETREI în care au trăit Moşii şi Strămoşii săi – Candele neamului în care străluceşte o parte de cer.

 

Vatra a fost pentru români locul unde arde focul nestins al amintirilor, locul unde se coace pâinea şi se încheie socotelile zilelor ca să se tocmească planurile viitoare, locul unde jarul luminează şi încălzeşte casa, locul unde se spun poveştile şi         se-nfiripă doinele şi baladele, locul sfânt unde se adună duhurile străbunilor să stea de povaţă cu strănepoţii.” (Dumitru Almaş, Popasuri la vetrele istorice româneşti. Ed. Didactică şi Pedagogică, 1981, p. 3)

 

Armonia spaţiului dăruită de harul Duhului prin varietatea sa angelică, face ca OLTENII aleşi să nu aparţină timpului, ci să se aşeze peste vreme, înspre veşnicie.

 

   VALAHII şi-au dăltuit prin geneza hristică, cremenea conştiinţei depline şi blazonul aristocraţiei lor primordiale, pelasge pentru că, Ei au FOST, SUNT şi VOR FI, de AICI, de TOTDEAUNA – Fiii  Cuminţeniei Pământului Carpatin!

 

   OLTENIA de sub CER este o ARMONIE a portului naţional, o LITURGHIE a inimii harice, o încântare a sufletului în FOLCLORUL ca o CÂNTARE  serafică a Cântărilor!

 

Portul naţional al Fecioarelor, Femeilor, Mamelor oltence pare desprins din regalul ancestral, prelucrat din veac în veac, ţesut, armonizat, brodat şi înfrumuseţat cu întreaga cromatică a Naturii din toate anotimpurile, la care s-a asociat istoria însăşi.

 

   „Prin nimic alceva nu se poate cunoaşte mai bine fondul sufletesc al unui neam, decât privindu-se atent în această oglindă minunată care este folclorul… Mărturisirile sufleteşti ale neamului se fac, complete, numai cântecului, viersului, împletirii unui strai şi unui covor, ori smălţuirii unei oale şi încrustării unui lemn… Ciudat duhovnic, – această artă populară! Ea primeşte spovedania unui neam întreg, în tot ce spovedania cuprinde mai curat şi mai adânc ca trăire internă, şi primind-o, o împleteşte cu argint, o topeşte în flăcări mari de curcubeu, şi o aruncă apoi în lume ca pe-o pasăre măiastră, ieşită golaşe dintr-un sân de suflet şi suflată cu azur şi pene de foc de către buzele cereşti ale Artei.” (Radu Gyr, Balade, Ed. Lucman, 2006)

 

Marele filosof creştin, deţinut religios-politic, mărturisitor ortodox VASILE BĂNCILĂ definea spaţiul Bărăganului (el fiind fiul Cetăţii Filosofiei – Brăila), ca, „ceva pozitiv, o mângâiere, o adâncire… Oltenia şi Bărăganul: astea ne vor salva, vor da cultura română.” (Vasile Băncilă, Spaţiul Bărăganului, Ed. Istros-Muzeul Brăilei, 2000, p. 19)

 

OLTENIA de sub CER trebuie să rămână o singură comuniune de FIINŢĂ – PERSOANĂ, ortodoxă, naţionalistă, teoforă-hristoforă-marioforă şi veşnică!

 

Parafrazându-l pe marele scriitor gorjan-valah, marele Oltean, GRIGORE STAMATE aş putea spune că OLTENII (unii) sunt precum apele repezi de munte şi trec instantaneu de la starea de linişte la cea de tumult, de la acalmie la frământare, ieşindu-şi cu uşurinţă din matcă; alţii dimpotrivă, sunt precum munţii înşişi, care se oglindesc statornic şi tenace, în acelaşi mod, în oglinda clară ori tulbure, adâncă ori mai puţin adâncă a aceloraşi ape.

 

 

 

OLTUL

 

   „Zdrobită-n praf, murea arama,/ Şi codrul chiotea viteazul;/ Iar tu, frăţine, mare meşter,/ Biruitor frîngeai zăgazul/ Şi,-bujorîndu-te la faţă,/ Treceai prin văile afunde,/ Înconvoindu-ţi îndărătnic/ Măreţul tău grumaz de unde.// Slăvite fărmituri a vremii,/ De mult v-am îngropat văleatul…/ Neputincios pari şi tu astăzi – / Te-a-ncins cu lanţuri împăratul./ Ca unda ta strivită, gemem/ Şi noi, camarazii tăi buni,/ Dar de ne-om prăpădi cu toţii,/ Tu, Oltule, să ne răzbuni!/ Să verşi păgîn potop de apă/ Pe şesul holdelor de aur;/ Să piară glia care poartă/ Înstrăinatul nost’ tezaur;/ Ţărâna trupurilor noastre/ S-o scurmi de unde ne-ngropară/ Şi să-ţi aduni apele toate -/ Să ne mutăm în altă ţară! (ultima parte)

(Octavian Goga, Poezii, Biblioteca Şcolarului, Ed. Tineretului, 1966)

 

GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU

 

1 Noiembrie 2021- Sfinții doctori fără de arginți, Cosma și Damian

Facebooktwitterby feather