Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Poezie » MARIANA BENDOU: MOZAIC LIRIC INTERNAȚIONAL

MARIANA BENDOU: MOZAIC LIRIC INTERNAȚIONAL

atas d yiwen

 

Seg yiwen yenesr-d waṭas 

Aṭas yezzi ɣer yiwen 

Yiwen d acu yettalas 

Aṭas umu sawalen 

Yedder yiwen seg waṭas 

D nitni i- as yeggen ismawen 

Yuɣal mi t-ufan d aṭas 

La s-regglen yiwen yiwen 

 

Yiwen anida yella 

Aṭas i inudden fell-as 

Netta anda akken yella 

Yiwen ur d –yedli fell-as 

Yal wa amek it-iwala 

Xas werǧin ẓran ṣṣifa-s 

Wwin-t s lewhi akka 

Sgujdren dew laɛnaya-s 

 

Aṭas mi inuda aṭas 

Yefreq yuɣal d yiwen 

Yal wa txedɛi-t tassa-s 

Ɣef ssin bḍan wulawen 

Abrid yessa d tikerkas 

Yeǧǧa-d trad gar wakniwen 

Xas terza-d talwit yiwwas 

S waxḍad ad tticelqef yiwen 

 

Yiwen ur yezmir i yiman-is 

Ma d sin zgan d ixṣimen 

Yal wa yesbed ɣer idisan-is 

Win i jeɛlen d yiwen 

Amek ara yezdi lqed-is 

Kra n win izedwen ɣef yiwen 

Amek ara s id iban umur-is 

Win yesɛan ala yiwen ? 

 

Yiwen ma yewweḍ lḥed –is 

Ad yas wayeḍ a t-iɣiḍlen 

Sin ma ddan di later-is 

Yiwwas ad msengaren 

Illem ad yeẓẓel afus-is 

Deg yimi n wulac ad belɛen 

Assa ad yefru ccɣel-is 

Ur d yett$ima ula d yiwen

 

(autor în limba Tamazigh: Ait Slimane Hamid, Algeria)

 

Le Un et la Multitude

 

Du Un dériva la Multitude 

Et trouva son du dans le Un 

Le Un ayant prit ses habitudes 

Obligea la multitude à ne jurer que par le Un 

Il couva son pouvoir dans la multitude 

Qui l’affubla de moult dénominations 

La Multitude en hébétude 

Se rebiffa et opta pour une démarcation 

 

Là où réside le Un 

Nombreux sont qui ont cherché à le savoir 

Mais comme nul ne connait son chemin 

Personne n’a pu l’apercevoir 

Chacun lui inventa une image 

Même s’ils ignorent tout de son visage 

Ils le trainent tel un mirage 

Et supputent qu’il leur octroie le courage 

 

La Multitude en réclamant le plus 

Se dispersa, retomba dans le Un 

Chacun fut trahi par sa mue 

Pour se définir dans le seul Un 

Le sentier tapissé de mensonges 

Légua guerres et troubles partout 

La paix devint un simple songe 

Qui erre dans des horizons flou 

 

Le Un devint incapable 

La Multitude ingérable 

Quelle est victime qui est le responsable? 

La vérité devint impalpable 

Comment vivre dans l’honneur 

Quand c’est le Un qui guide Tout? 

Comment éloigner la peur 

Quand le Un redoute le tout ? 

 

Quand le Un outrepasse la logique 

Viendra l’autre pour le déloger 

Quand le rêve devient chimérique 

La multitude est bloquée 

Le néant tend des lors sa main 

Pour combler le gouffre de son vide 

Dedans, tous tomberont, un par un 

Ne subsistera alors ni le Un Ni la multitude  

 

(traducere în limba francezã: Ait Slimane Hamid, Algeria)

 

UNUL şi MULŢIMEA

 

Dintr-UNUL derivã MULŢIMEA

Şi vom gãsi din-ul lui într-UNUL

UNUL fãcându-şi obiceiuri

Obligã MULŢIMEA sã nu jure decât printr-UNUL

Îşi cloci puterea în MULŢIMEA

Care îl împopoţiona cu foarte multe nume

MULŢIMEA în zãpãceala ei

Se împotrivi şi opta pentru o stavilã

 

Acolo unde existã UNUL

Sunt numeroşi cei care vor sã-L ştie

Dar cum niciunul nu-I cunoaşte drumul

Nimeni n-a putut sã-l zãreascã

Fiecare îi inventã o imagine

Deşi nu-i bãgarã în seamã chipul

Îl târârã ca pe un miraj

Şi gãsirã cã le dã curaj

 

MULŢIMEA reclamând surplusul

Se împrãştie devenind UNUL

Fiecare fu trãdat prin aceastã lepãdare

Ca sã se defineascã într-un singur UNU

Poteca acoperitã cu minciuni

Nãscu razboaie şi necazuri pretutindeni

Pacea deveni un simplu gând

Ce rãtãceşte prin orizonturi tulburi

 

UNUL deveni incapabil

Mulţimea de neânghiţit

Cine e victima cine e responsabilul?

Adevãrul deveni de neatins

Cum sã trãieşti onorabil

Când exista UNUL care conduce totul?

Cum sã îndepãrtezi frica

Când UNUL face sã se teamã totul?

 

Când UNUL depãşeste logica

Va veni altul ca sã-L mãture

Când visul devine himeric

MULŢIMEA este blocatã

Neantul îşi întinde de departe mâna

Ca sã astupe abisul vidului sãu

Înãuntrul lui, vor cãdea toti, unul câte unul

Nu va mai rãmâne atunci nici UNUL nici MULŢIMEA

 

(traducere în limba românã: Mariana Bendou, România)

………………………………………

 

Amugar

 

Yal ass εeddan wussan

Yal ussan ass-a εeddan,

Iḍelli yuɣal d zik.

Tura d wass-a i d-yeggran

Ṭṭlam d zik d wuḍan,

Ṭṭlam iεeddan berrik.

Ger ṭṭlam d tagut

Ddunit tekna

Yemɣi-d ɣef tmurt

Lxuf, yennerna.

Di ttelt lxali lmut

Amdan yennuɣna.

A nnegr n tudert tefna

Lebraq, ṛṛεud, asigna

Igenni temdel-it tebrek

Yerfed ameǧǧid d ccna

Aggur ɣer tmurt yerna

Tembawel, tezzelz, tḥerrek.

Tebbehbeh deg-s lbaḍna

Yedrem kra deg-s yebna

Adrar ibedden yebrek.

Aḍu asemmaḍ yessuḍ-d

Yewwet iεedda, yeddem akal

Tasusmi temmeslay-d

Asemmiḍ yeǧǧa-t wawal

Amdan amugar yekker-d

Lmut i t-yeǧǧan tuɣal

Yesɣim i teɣzi-s lqedd

Yeɣli ɣef tehri s temsal :

“Ini-d melmi i d-nemqeccam

Ini-d ma ɣer sdat telliḍ

Tawriqt i d-cergeɣ si zzmam

Di tlemmast i tt-id-terriḍ

Ini-d ma d kečč i d lemnam

Acuɣer i ɣezzifeḍ a yiḍ ?

Amzun di tirga nemẓer

Yeḍra mačči d amaynut

Γer wass-a mi akken i d-nedder

Ṭṭlam ur yezgil tamurt

Uqbel taggara ad d-tezwar

Γer deffir i ldiɣ tawwurt.

Cfiɣ, ttuɣ-d iman-iw

Rekbeɣ-d asigna ɣur-k

Γer sdat i ǧǧiɣ temẓi-w

Temɣer mi tecba tebrek

D axellal yezzi lεemr-iw

Di snesla lǧehd-iw yecrek.

Γur-k i d-tefsi tyersi

Fkiɣ-ak acḥal d asteqsi

Tettarraḍ-iyi-d s tsusmi-k

Fehmeɣ-k tfehmeḍ yis-i

Tafat i aɣ-yeǧǧan, texsi

D awal icudden ɣer yimi-k

Fell-ak ẓẓay di tyersi

Ẓẓay di tsusmi-k fessi

Fessuset lhedra s timmi-k”.

 

(autor: Hocine Louni, Algeria)

 

Le dernier homme

 

Pour tout jour, des jours sont passés

Tous les jours sont, pour ce jour, passés

Hier, c’est devenu jadis

Maintenant et aujourd’hui y restent

Obscurité, jadis et nuits

L’obscurité de jadis est sombre.

Dans les ténèbres et la brume,

Le monde se courbe

La peur a poussé sur terre

Et se répand par tout

Aucun ne supporte ses angoisses

Quand la mort vient du  néant

Apocalypse d’une vie éphémère,

Tonnerre, orage, éclair

Le ciel est couvert par le noir

Il élève des chants et des lamentations

La lune s’ajoute à la terre

Qui s’agite, bouge et succombe

Ce qui était secret en elle, crie à haute voix

Tout ce qui est bâtis s’est écroulé  

Toute montagne debout est démolie dans le plat.

Un vent frais a soufflé

Il passe. À ses jupons s’accrochent des poussières

Un silence brise le silence 

Le froid n’a plus de parole

Le dernier homme s’éveille

La mort qui l’oublie l’oublie

Il donne à sa forme toute sa taille

Et à sa largeur il jette toutes situations.

« Dis moi, quand sommes nous fracassés

Dis si tu existes dans l’avenir

La feuille déchirée de mes cahiers

Tu l’as mise au milieu

Dis si tu es une chimère,

Ô nuit, pourquoi  es-tu si long ?

Comme si on s’est vu dans un rêve

Un rêve réel, non pas nouveau

A ce jour, on est venu vivant,

Alors que les ténèbres couvrent tous les coins du monde 

Avant le commencement de la fin 

Et j’ai ouvert la porte sur le passé.

Je me souviens je m’étais oublié

Sur un nuage je suis venu à toi

Ma jeunesse me devance 

Lorsque la vieillesse se ressemble aux ténèbres

Ma vie se courbe en cercle comme un chaînon

En chaine, mes forces s’enchainent.

Mon gosier s’éteint

Vue toutes mes questions

Tes réponses sont « silence »

Je comprends, je te donne tes réponses :

La lumière qui s’éteint et nous abandonne

Est le mot accroché à ta voix

Elle te devient lourdeur à supporter

Et ton silence est lourd à délier

Lisible est toute parole dans tes yeux »

 

(traducere în limba francezã: Houcine Louni, Algeria)

 

Ultimul om

 

Pentru orice zi, zilele au trecut

Toate zilele sunt trecute, pentru aceastã zi.

Ieri, a devenit altãdatã

Acum şi astãzi, rãmân acolo,

În întuneric, dâțile şi nopțile

Întunericul de mai demult este sumbru.

 

În întuneric şi în ceațã

Lumea se încovoaie

Frica a apãsat asupra Pãmântului

Și se rãspândeşte peste tot.

Nimeni nu-i suportã neliniştile

Când moartea vine din neant

Apocalipsa unei vieți trecãtoare

Tunet, furtunã, fulger

Cerul e acoperit de negru

El înalțã cântãri şi plângeri

Luna se adaugã pãmântului

Care se agitã, se mişcã şi dispare

Ceea ce era ascuns în ea, țipã

Tot ce este construit se scurge

Orice munte în picioare devine platou.

 

Un vânt rece a suflat

El trece. Pe jupoanele ei se adunã praful

O tãcere sparge tãcerea

Vântul nu mai are vorbe

Ultimul om se trezeşte

Moartea care l-a uitat îl uitã

El dã oricãrei forme chipul sãu

Și lãțimii sale îi aruncã orice situație.

 

“Spune-mi, când suntem spulberați 

Spune dacã tu exişti în viitor

Foaia ruptã din caietele mele

Tu ai pus-o la mijloc

Spune-mi dacã eşti o himerã.

O, noapte, pentru ce eşti aşa de lungã?

 

Ca şi cum ne-am fi vãzut într-un vis

Un vis real nu unul nou

În acea zi, am venit vii

Atunci când întunericul acoperã colțurile lumii

Înainte de începutul sfârşitului

Și am deschis uşa spre trecut.

 

Îmi amintesc cum m-am pãrãsit

Pe un nor venisem la tine

Tinerețea mea mi-o ia înainte

Atunci când batrânețea seamãnã cu întunericul.

 

Viața mea se încovoaie în cerc precum un lãnțişor

În lanț, forțele mele se înlanțuie.

 

Vocea mi se stinge

Vãzând toate întrebãrile mele

Rãspunsurile tale sunt tãcere

Înțeleg, îți dau rãspunsuri

Lumina care se stinge şi ne abandoneazã

Este cuvântul agâțat de vocea ta

Ea îți devine greutatea de suportat

Și orice tãcere este grea de delirat

Citibilã este orice vorbã în ochii tãi.”

 

(traducere în limba românã: Mariana Bendou)

 

–––––––––––––––––––––-

Facebooktwitterby feather