Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » EDITORIAL » Sorin ILIEȘIU: LECȚIE DE ISTORIE PREDATĂ CANCELARULUI AUSTRIAC KARL NEHAMMER

Sorin ILIEȘIU: LECȚIE DE ISTORIE PREDATĂ CANCELARULUI AUSTRIAC KARL NEHAMMER

Printr-o scrisoare deschisă, fostul senator Sorin Ilieșiu îi predă o lecție de istorie cancelarului austriac, amintindu-i lui Nehammer că Austria a exploatat unsprezece generații de români.

 

Textul integral al scrisorii:

 

„Scrisoare deschisă

 

Domnului Cancelar al Austriei KARL NEHAMMER

 

Prin intermediul Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Austriei în România, E.S. Dna. Adelheid Folie

 

Spre știință:

Doamnei Președinte al Comisiei Europene URSULA VON DER LEYEN

Doamnei Președinte al Parlamentului European ROBERTA METSOLA

Domnului Președinte al Consiliului European CHARLES MICHEL

 

Domnule Cancelar,

 

Credeți că România ar putea cere vreodată Austriei daune pentru stăpânirea nelegitimă a două teritorii românești: Transilvania (între anii 1691-1918) și Bucovina (între anii 1774-1918)? Ar putea oare acorda Austria daune României pentru exploatarea a unsprezece generații de români (reprezentând în total câteva zeci de milioane de oameni) precum și a uriașelor bogății naturale din aceste teritorii? (va da Austriei înapoi românilor inclusiv aurul din Carpați ajuns nelegitim la Viena?)

 

Credeți că România ar fi îndreptățită să ceară Austriei daune pentru „uciderea în efigie” a poporului  român prin tragerea pe roată sau în țeapă a zeci de lideri ai revoluției conduse de Horea, Cloșca și Crișan (1784-1785), revoluție care, prin câteva dintre idealurile ei, a inspirat revoluția franceză demarată patru ani mai târziu, în 1789?  Remarcăm faptul că nicăieri în Europa în acea epocă nu se mai practicau execuții atât de bestiale precum cele prin care au fost martirizați Horea și Cloșca, conform ordinului dat de împaratul Austriei: «Să li se frângă cu roata toate membrele corpului, începând de jos în sus, anume mai întâi lui Cloșca și apoi lui Horia /…/ iar corpurile lor să se despice și să se taie în patru, capul și părțile corpului să se pună pe roate pe lângă diferite drumuri.» În acel timp, Casa imperială de la Viena îl numise ca guvernator al Marelui Principat al Transilvaniei pe baronul Samuel von Brukenthal.

 

În timpul revoluției din anii 1848-1849, 40.000 de români și-au dat viața pentru anularea unirii ilegale a Transilvaniei cu Ungaria, dar și pentru pentru „triumful Austriei”. Ca „recunoștință”, după 18 ani, în anul 1867, împăratul Austriei a impus anexarea Transilvaniei la Ungaria, știind că un asemenea act putea duce, dipă circa 100 de ani, la dispariția prin maghiarizare a poporului român din Transilvania, respectiv prin interzicerea limbii române, prin înlocuirea numelor românești cu nume ungurești și prin trecerea de la „religia românească” la cea „ungurească” sau „austriacă”. Din fericire, după 50 de ani, în anul 1918, Anexarea a fost abolită prin Unirea Transilvaniei cu țara-mamă, România.

 

Credeți că România ar fi îndreptățită să ceară daune pentru tot ce-au îndurat românii în acei 50 de ani de teroare (1867-1918), ca urmare a deciziei Austriei de a anexa Transilvania Ungariei?

 

Menționăm cu regret și atitudinea incredibilă a împăratului Austriei din anul 1892 când a refuzat să primească – darmite să citească – Memorandumul pentru respectarea drepturilor românilor din Transilvania. Ulterior, împăratul a consimțit la întemnițarea liderilor românilor, chiar dacă cei mai loiali supuși ai Imperiului, timp de peste 200 de ani, au fost românii.

 

Să nu uităm nici faptul că în aceste două secole, milioane de români din Transilvania și din Bucovina, supuși ai Împăratului Austriei, au fost obligați să lupte în războaiele imperiului austriac și ale celui austro-ungar. Românii erau trimiși în prima linie a frontului, fiind apreciați ca „soldații ideali”. În toate aceste războaie, cei mai decorați eroi și cei mai mulți decedați au fost românii.

 

În primul război mondial, soldații români din armata austro-ungară au fost obligați în mod incalificabil să lupte chiar împotriva fraților lor din regatul României, cu toate că puteau fi trimiși pe alte fronturi.

 

Credeți așadar că pentru toate acestea, și pentru multe altele, Austria ar putea decide vreodată să acorde României daune morale și materiale?

 

În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, Austria nu are voie să uite că în anul 1918 românii au salvat-o de regimul comunist. La sfârșitul primului război mondial, capitala Austriei, Viena, se afla în pragul revoluției bolșevice, armata austriacă fiind în descompunere după ce pierduse războiul. Pentru a împiedica instaurarea comunismului, Iuliu Maniu, liderul românilor din Transilvania și Ioan Boeriu, general (feldmareșal) român în armata imperială (ridicat la rangul de baron ca recunoaștere pentru mari victorii repurtate în război), au cerut Ministerului de Război de la Viena ca unitățile militare din Austria, formate aproape exclusiv din români transilvăneni, să li se subordoneze. Cererea a fost imediat aprobată, iar armata condusă de Boeriu și Maniu, având 160.000 de ostași, aproape toți români, au restabilit ordinea la Viena (apoi, la scurt timp, și la Praga), făcând imposibilă instaurarea regimului sovietic în anul 1918, chiar în inima Europei (menționăm că în august 1918 armata română, la cererea Aliaților îngroziți de pericolul comunizării Europei, a ocupat Budapesta și a nimicit și regimul sovietic instaurat în Ungaria de agentul lui Lenin, Bela Kun, în martie 1918).

 

București, 10 decembrie 2022

Prof. Univ. Dr. Sorin Ilieșiu, senator al României (2012-2016)

 

POST SCRIPTUM. Subliniez faptul că răul făcut românilor de Austria Imperială timp de peste două secole nu ar putea „echivala” în niciun caz cu corectarea votului dvs pentru intrarea României în Spațiul Schengen.”

–––––––––-

„REGINA MARIA – ultima romantică, prima femeie modernă”. Un film de SORIN ILIEŞIU: https://www.facebook.com/events/504418149598543/?ref=newsfeed

 

***

Sorin ILIEȘIU

 

HISTORY LESSON TAUGHT TO AUSTRIAN CHANCELLOR KARL NEHAMMER

 

(Translation Prof. Smaranda CAZAN-LIVESCU)

 

This is in response to the unjustified vote of the latter against Romania (and Bulgaria) gaining the permission to receive Schengen statutes

  

Through an open letter, former senator Prof. Dr. Sorin Ilieșiu of Romania, delivers a history lesson to the Austrian chancellor, reminding Nehammer that Austria exploited eleven generations of Romanians.

 

Even if the Post Scriptum should, of course, be found at the end of this letter, here it is as an open gate to the documented message addressed actually to the world and not only to the EU and Austria:

 

POST SCRIPTUM. I ( Sorin Iliesiu) emphasize the fact that the harm done to Romanians by Imperial Austria for over two centuries could in no way be “equivalent” to correcting your (last week) vote against Romania’s entry into the Schengen Area.”

 

The full text of the letter:

 

„Open letter

To the Chancellor of Austria KARL NEHAMMER

Through the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Austria in Romania, H.E. Ms. Adelheid Folie

 

For your knowledge:

To:

 

Mrs. President of the European Commission URSULA VON DER LEYEN

Mrs. President of the European Parliament ROBERTA METSOLA

To the President of the European Council CHARLES MICHEL

 

 

Mr. Chancellor,

 

Do you think that Romania could ever ask Austria for damages for the illegitimate possession of two Romanian territories: Transylvania (between the years 1691-1918) and Bucovina (between the years 1774-1918)?

 

Could Austria award damages to Romania for the exploitation of eleven generations of Romanians (representing in total several tens of millions of people) as well as the huge natural wealth in these territories? (will Austria return the Romanians, including the gold from the Carpathians that arrived illegitimately in Vienna?)

 

Do you think that Romania would be entitled to ask Austria for damages for the „killing in effigy” of the Romanian people by impaling dozens of leaders of the revolution led by Horea, Cloșca and Crișan (Romanians of Transylvania NN)(1784-1785), a revolution which, through a few among its ideals, inspired the French Revolution that began four years later, in 1789?

 

To be noted the fact that nowhere in Europe at that time were such bestial executions practiced as those by which Horea and Cloșca were martyred, according to the order given by the emperor of Austria: „Let all the limbs of their bodies be broken with the wheel, starting from the bottom in above, namely first to Cloșca and then to Horia /…/ and their bodies to be split open and cut into four, the head and the parts of the body to be placed on wheels by different roads».

 

At that time, the Imperial House in Vienna had appointed Baron Samuel von Brukenthal as governor of the Grand Principality of Transylvania.

 

During the revolution of 1848-1849, 40,000 Romanians gave their lives for the cancellation of the illegal union of Transylvania with Hungary, but also for the „triumph of Austria”.

 

As „gratitude”, after 18 years, in 1867, the emperor of Austria imposed the annexation of Transylvania to Hungary, knowing that such an act could lead, after about 100 years, to the disappearance of the Romanian people from Transylvania by Hungarianization, respectively by banning the Romanian language, by forcing the change of Romanian names with Hungarian names and by switching from the „Romanian religion” (actually Christian Orthodox,  Catholic a.o.) to the „Hungarian” or „Austrian” one.

 

Fortunately, after 50 years, in 1918, the Annexation was abolished by the Union of Transylvania with the mother country, Romania.

 

Do you think that Romania would be entitled to claim damages for everything the Romanians endured during those 50 years of terror (1867-1918), as a result of Austria’s decision to annex Transylvania to Hungary?

 

We also mention with regret the incredible attitude of the emperor of Austria in 1892 when he refused to receive – let alone read – the Memorandum for respecting the rights of Romanians in Transylvania.

 

Later, the emperor consented to the imprisonment of the Romanian leaders, even though the most loyal subjects of the Empire, for over 200 years, were the Romanians.

 

Let’s not forget the fact that during these two centuries, millions of Romanians from Transylvania and Bucovina, subjects of the Emperor of Austria, were forced to fight in the wars of the Austrian and Austro-Hungarian empires. Romanians were sent to the front line, being appreciated as „ideal soldiers”. In all these wars, the most decorated heroes and the most deceased were the Romanians.

 

In the First World War, Romanian soldiers in the Austro-Hungarian army were disqualified and forced to fight even against their brothers in the Kingdom of Romania, although they could be sent to other fronts.

 

Do you think, therefore, that for all this, (and for many other documented situations, T.N.), Austria could ever decide to grant moral and material damages to Romania?

 

Finally, but not least, Austria must not forget that in 1918 the Romanians saved it from the communist regime. At the end of the First World War, Austria’s capital, Vienna, was on the brink of a Bolshevik revolution, with the Austrian army in disarray after losing the war.

 

In order to prevent the communism to settle in Austria, Iuliu Maniu, the leader of the Romanians in Transylvania, and Ioan Boeriu, a Romanian general (field marshal) in the imperial army (elevated to the rank of baron in recognition of great victories in the war), asked the Ministry of War in Vienna to the military units in Austria, made up almost exclusively of Transylvanian Romanians, to be subordinated to them.

The request was immediately approved, and the army led by Boeriu and Maniu, with 160,000 soldiers, almost all Romanians, restored order in Vienna (and then, shortly, in Prague), making it impossible to establish the Soviet regime in 1918, right in the heart of Europe (we mention that in August 1918, the Romanian army – at the request of the Allies who were terrified of the danger of communism taking over Europe – occupied Budapest and also destroyed the Soviet regime established in Hungary by Lenin’s agent, Bela Kun, in March 1918).

 

Bucharest, December 10, 2022

Prof. Univ. Dr. Sorin Ilieșiu, senator of Romania (2012-2016)

Facebooktwitterby feather